Wij laten uw geluid horen in Den Haag:

Ontkoppeling AOW-minimumloon en Noordtak-variant

Ontkoppeling AOW-minimumloon onverstandig

De fractie van de VVD Oost Gelre heeft in een brief samen met andere VVD fracties grote zorgen geuit omtrent het kabinetsvoornemen om de koppeling tussen de hoogte van de AOW en het minimumloon los te laten. Hier zijn wij over in gesprek met onze Tweede Kamer fractie om ze ervan te overtuigen de koppeling te behouden. Juist in deze tijd van stijgende inflatie geeft het geen pas om een groep wiens inkomen al jaren stilstaat en die daar zelf weinig aan kunnen veranderen in de kou te laten staan.

Wij houden ons als lokale afdeling primair bezig met de gemeentelijke politiek en lokale aangelegenheden. Daarnaast verstaan we onszelf ook als voelspriet van de landelijke politiek in de samenleving. Wanneer dat nodig is laten we een tegengeluid horen om zo landelijke voornemens te beïnvloeden. We sluiten daarmee aan bij de oproep van seniorenafdelingen van politieke partijen die recent samen met de ouderenbonden al hun grote zorgen over de ontkoppeling in een gezamenlijke verklaring hebben geuit. Nederland had en heeft nog altijd een eerlijk pensioenstelsel, daarbij hoort naar onze stellige overtuiging ook dat de pensioenhoogte in lijn blijft met de kosten voor het levensonderhoud. 

Noordtak-variant

De VVD Oost Gelre is en blijft tegen een tracé van de Noordtak door de Achterhoek die als een eenzijdige goederenspoorlijn ons Achterhoekse landschap komt doorsnijden. In de Achterhoek Raad van 24 januari jl hebben we dit geluid nog eens krachtig laten horen d.m.v . een motie waar we als VVD het initiatief voor hebben genomen. Tal van fracties gingen ook achter deze motie staan en wilden deze motie mede indienen. Hetgeen resulteerde in een unaniem aangenomen motie, waarmee de hele Achterhoek als een blok Nee zegt tegen een Noordtak-variant door de Achterhoek.

De Achterhoekse politiek verbroederd ten aanzien van de Noordtak. Naast een unanieme uitspraak dat er geen tracé van de Noordtak door de Achterhoek moet komen houden we vinger aan de pols. Per kwartaal moet er een update worden gegeven en is de oproep gedaan om met de Achterhoekse gemeenten alles in het werk te stellen om het onderwerp ter discussie te stellen en waar nodig te voorkomen. Enkele gemeenten, die een gemeenteraadsvergadering hebben gehad, hebben zich ook al uitgesproken tegen de Noordtak. In Oost Gelre vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats op 22 februari en hopen dat die avond de gemeenteraad zich unaniem tegen de Noordtak uitspreekt. In de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat in Q3 van dit jaar een onderzoek wordt opgeleverd waarin de nut, noodzaak en haalbaarheid duidelijk moet worden. Pas daarna komen eventuele tracés in beeld. Wij blijven hechten naar een onafhankelijk proces in het onderzoek naar nut, noodzaak en haalbaarheid. Inmiddels hebben wij meermaals contact met de landelijke VVD gehad en blijven wij in de partij de komst van de Noordtak ter discussie stellen. Wij hopen dat alle politieke partijen lijnen uitleggen naar de provincie en Den Haag om het onderwerp ter discussie te blijven stellen.

Dit artikel is ook gepubliceerd in de Elna/GG van week 5